هشداری جدی به “شورای پنجم”؛ رهرو “شورای چهارم” نباشید

در بامدادین ساعات روز سی اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ بود که ترکیب شورای پنجم مشخص شد. ترکیبی به نسبت متفاوت با ترکیب پیشین؛ با این وجه تمایز که برخی برگزیدگان شورای جدید را افرادی تشکیل می دادند که سال ها در عرصه ی اجتماعی کازرون حضور فعال داشته، نقد کرده و راهکار داده بودند. حرف […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق

 nike air max ladies